Wednesday, 15 May 2024

สกุลเงินดิจิทัล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้

11 May 2021
3261

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สกุลเงินดิจิทัล

1. เศรษฐกิจโลกถดถอย

2. ความกังวลด้านเงินเฟ้อจากผลของนโยบายของธนาคารกลางโลก

3. การเสาะแสวงหาผลตอบแทน

4. การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ใหม่

5. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์